Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
CALL CENTER

DM Coach by TRIA โปรแกรมโค้ชเบาหวานเหมาะกับใคร?

19 มี.ค. 2564DM Coach by TRIA โปรแกรมโค้ชเบาหวานเหมาะกับใคร?

 ผู้ป่วยเบาหวาน
:: เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้น ลดระดับน้ำตาลสะสม (HbA1C) อย่างยั่งยืน ลดปริมาณการใช้ยา ลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

 ผู้มีน้ำหนักเกิน  ผู้มีภาวะเสี่ยงเบาหวาน  คนรักสุขภาพ
:: เพื่อปรับพฤติกรรม และเรียนรู้วิธีการควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน โรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน เพื่อให้สุขภาพดีขึ้นในระยะยาว

#TRIA #Happylonglife #Diabetes #CGM #เบาหวาน #โค้ชเบาหวาน #เบาหวานรักษาได้ #เบาหวานหายได้

Go to top
Copyright @ 2021 TRIA Medical Wellness All rights reserved.