Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
CALL CENTER

Jubilee Hall

จูบิลี่ 1 (Jubilee I)

 

พื้นที่ใช้สอย: 313 ตารางเมตร

 

จูบิลี่ 1 สามารถ รองรับการจัดงานได้ทุกรูปแบบ เช่น การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ กิจกรรมทางสังคม และการประชุมทั่วไป โดยสามารถรองรับจำนวนผู้ร่วมงานตามรูปแบบการจัดที่นั่ง ดังนี้

 

  • การจัดที่นั่งแบบค็อกเทล รองรับผู้ร่วมงานได้สูงสุด 350 ท่าน
  • การจัดที่นั่งแบบโต๊ะกลม รองรับผู้ร่วมงานได้สูงสุด 240 ท่าน
  • การจัดที่นั่งแบบเวที รองรับผู้ร่วมงานได้สูงสุด 220 ท่าน
  • การจัดที่นั่งแบบห้องเรียน รองรับผู้ร่วมงานได้สูงสุด 140 ท่าน
  • การจัดที่นั่งแบบรูปตัวยู รองรับผู้ร่วมงานได้สูงสุด 50 ท่าน

Go to top
Copyright @ 2021 TRIA Medical Wellness All rights reserved.