Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
CALL CENTER

สถาบันสุขภาพและความงามตรัยญา      

มุ่งส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวมด้วยปรัชญาพื้นฐานทั้ง 3 ประการ อันได้แก่

Cell: สุขภาพของระบบชีวเคมีในร่างกาย พื้นฐานการทำงานของระดับเซลล์

Body: สุขภาพของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ในแง่ความแข็งแรง ความยืดหยุ่น และการเผาผลาญออกซิเจน

Mind: สุขภาพของอารมณ์ ในการจัดการกับความเครียดและสิ่งกระตุ้น

เพราะเราเชื่อว่าระบบทุกอย่างภายในร่างกายเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันทั้งหมด หากขาดหรือเน้นเพียงด้านใดด้านหนึ่ง ร่างกายก็จะขาดความสมดุลนำไปสู่การเกิดโรค

เราจึงยึดหลักปรัชญาการดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน ทั้งแพทย์ทางเลือกและวิทยาการสมัยใหม่ด้วยความพร้อมของผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา และอุปกรณ์ในการบำบัดฟื้นฟูสุขภาพที่ทันสมัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือทำนัดเข้ารับคำปรึกษาที่ตรัยญา

+66 (0) 2 - 129 - 5500

Go to top
Copyright @ 2021 TRIA Medical Wellness All rights reserved.